Top offer canadian pharmacy (<&. order cialis soft can now be ordered online.

ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”Началник Отдел –  тел. 052/57 57 19

 

Отдела обхваща дейностите:

1.     Екологичен контрол

2.     Контрол по строителството

3.     Контрол жалби

4.     Озеленяване

5.     Контролни дейности

6.     Контрол и неданъчни приходи

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  НА ОТДЕЛА

1.       Осъществява контрол по наредбите на Общински съвет, свързани с опазване на обществения ред и околната среда, търговската и рекламната дейност;

2.       Координира действия по вземане на своевременно отношение по сигнали на граждани за нарушения на Наредбата за обществения ред;

3.       Извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали на граждани;

4.       Съставя констативни протоколи при извършени проверки и АУАН при констатирани нарушения;

5.       Осъществява контрол по спазване на екологичното равновесие на територията на район "Вл. Варненчик";

6.       Осъществява контрол по извършване на снего-почистването на територията на района;

7.   При констатиране на незаконно строителство, по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, съставя Констативен акт по чл.224а, ал.2 или по чл.225а, ал.2 от ЗУТ.

8.   Участва в комисия във връзка с разпоредбите на чл.195, чл.196 от ЗУТ;

9.   Съставя Констативен акт за установяване на незаконното строителство за узаконяване на обекти, съгласно §127, ал.4 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ;

10. Извършва проверки за незаконно строителство по сигнали и жалби на граждани;

11. Във връзка с чл.238, ал.2, т.1 от ЗУТ съставя АУАН по чл.36 от ЗАНН, съобразен с разпоредбите на чл.42 и чл.43 от ЗАНН;

12Осигурява присъствие на служители за откриване на строителна площадка, линия и ниво във връзка с чл. 157 от ЗУТ;

13.    Уведомява органите на РДНСК-Варна със съответни констативни актове за действия по компетентност.

14.    Изготвя и други актове за установяване на нарушения в зависимост от упълномощаването  на съответния актосъставител.  

15.    Контролира, съгласно програмата, озеленителните мероприятия в района, извършени от фирмата-изпълнител;

16.    Изготвя годишен график за резитбите на дърветата в района, подписва протокол с фирмата-изпълнител и съгласува отчетите за извършената работа с подпис върху акт Об. 19;

17.    Извършва текущ контрол по отсичане на сухи дървета в района, съгласно изготвен опис на същите;

18.    Контрол за своевременно заплащане общински наеми и такси.

 

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ГРАЖДАНИТЕ:

1.          Обща процедура по контрола

2.          Правила за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота

3.          Регистрация и пререгистация на домашни любимци

4.          Издаване на удостоверение за имоти намиращи се извън граници с организирано сметоизвозване и сметосъбиртане

5.          Процедура по работа на жалби и сигнали на граждани

6.          Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

7.          Правила за контрол на дейността „Озеленяване“

ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ: 

·  Закон за собствеността.

·  Закон за управление на етажната собственост

·  Закон за държавната собственост

·  Закон за административните нарушения и наказания

·  Административно - процесуален кодекс

·  Закон за общинската собствеността

·  Закон за устройство на територията

·  Закон за туризма

·  Закон за опазване на околната среда

·  Закон за управление на отпадъците

·  Закон за защита на потребителите

·  Наредба 1 от 10.03.93 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

·  Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

·  Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

·  Наредба за управление на дейностите свързани с образуването и третирането на отпадъци на територията на Община Варна

·  Наредба за рекламната дейност на територията на Община Варна

·  Наредба за реда за провеждане на търговската дейност  на територията на Община Варна

·  Наредба за Обществения ред.

·  Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия маси, павилиони, кабини и други съгласно ЗУТ

·  Наредба за категоризиране на средства за подслон, места на настаняване и заведения за хранене и развлечение.

 


Анкета

Какво искате да се случи в район "Вл.ВарненчиК
 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 204141

Кой е онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Facebook